top of page

ספר הלכות סת"ם מקוון

 

מטרת הספר והשימוש בו

ספר מקוון זה, נועד לספק לסופרי סת"ם תשתית פשוטה ובסיסית, אשר תכלול את כל הלכות סת"ם הנחוצות באופן שוטף, כאשר ממנו מסתעפים קישורים להרחבות והשלמות לעיון נוסף והבנה מעמיקה, ללא "העמסה" על הדף.

בנוסף, הספר מיועד לקבלת הוספות והרחבות מכותבים נוספים (כדוגמת ויקיפדיה)
כך שמלבד זמינותו הרחבה בכל העולם, הוא יהיה גם מקור "חי" לידע והעמקה.

כך, בשלמותו, יכלול הספר את כל הלכות סת"ם ממקורותיהם השונים, כאשר הם מסתעפים מתוך טקסט קצר וברור השווה לכל נפש.

בהיות הספר פרי עמלם של מספר רב של אנשים, חלקם בעילום-שם, אין לאף אדם בעלות או זכויות יוצרים על החומר, ועל כן מותר לכל אחד להשתמש בו כראות עיניו, להעתיק להדפיס או להפיץ- ואף יקיים בכך מצוה.

 

נושאי הספר

פרק א- מבוא להלכות סת"ם

פרק ב- הסופר, הכלים והחומרים

פרק ג- אופן הכתיבה, כוונה לשמה

פרק ד- צורת האותיות לפי מנהגים שונים

פרק ה- שינוי צורה והבחנת תינוק

פרק ו-  כתיבה תמה, מוקף גויל ומרווחים בכתיבה

פרק ז-  הפרדת נגיעות, חק תוכות ו"נכתב בפסול"

פרק ח- כתיבה כסדרן בתפילין ומזוזות, "פנים חדשות"

פרק ט- האזכרות ודיניהן

פרק י-  הלכות שונות

bottom of page